Ιδρυση Τουριστικών Επιχειρήσεων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Στη Δράση - συνολικού ύψους 160.000.000 € - δύναται να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης επιχειρήσεις υπό ίδρυση και νεοσύστατες (για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) που αναμένεται να δραστηριοποιηθούν στον κλάδο του τουρισμού στις παρακάτω επιλέξιμες μορφές:

 

ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Ξενοδοχεία
- Κατάταξη σε κατηγορία 4**** (τεσσάρων αστέρων) και άνω
- Δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες και άνω

Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979

Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
- Κατάταξη σε κατηγορία 3*** (τριών αστέρων) και άνω

 

ΜΗ ΚΥΡΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ

Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα – τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες

Ελάχιστος Αριθμός κατοικιών: Τρεις (3)
 

Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα
- Κατάταξη σε κατηγορία 4 κλειδιά και άνω
- Ελάχιστη δυναμικότητα Δώδεκα (12) κλίνες

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι:

 • Να προσκομίσουν ακριβή στοιχεία και δεδομένα χωροθέτησης του τόπου υλοποίησης της επένδυσης επί συγκεκριμένου ακινήτου (γήπεδο, κτίριο ή άλλου είδους αυτοτελής χώρος). και των δικαιωμάτων χρήσης (κυριότητα, επικαρπία, μίσθωση) που κατέχουν επί του ακινήτου.

 • Να διαθέτουν εγκεκριμένη άδεια δόμησης ή κατ’ ελάχιστον κατατεθειμένη αίτηση έκδοσης αυτής σε περιπτώσεις ανέγερσης και αποπεράτωσης κτιρίων από την ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής που θα ορισθεί στην προκήρυξη

 • Να προσκομίσουν Βεβαίωση Χρήσης Γης για τον ανωτέρω τόπο υλοποίησης της επένδυσης.

 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής (τραπεζικές καταθέσεις ή/και προέγκριση δανείου).

 

όπου επισημαίνεται επιπλέον:

 • θα πρέπει να παραμείνει ίδια η εταιρική/μετοχική σύνθεση του επενδυτικού σχεδίου κατά την υλοποίηση, μέχρι την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και την αποπληρωμή της επένδυσης και για μία πενταετία από αυτήν,

 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/Νομικού Προσώπου ως εταίρου/μετόχου σε περισσότερες από μία υποβαλλόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης,

 • δεν είναι επιτρεπτή η συμμετοχή Φυσικού/ Νομικού Προσώπου ως εταίρου αν διαθέτει ήδη επιχειρηματική δραστηριότητα σε λειτουργία στον ΚΑΔ (2ψηφια ανάλυση) της επένδυσης στην ίδια ή σε άλλη περιφέρεια.

 

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου θα κυμαίνεται από 80.000€ έως 400.000€.

Η επιχορήγηση θα ανέρχεται σε ποσοστό 45% επί των υποβαλλόμενων δαπανών.με επιπλέον 5% με την επίτευξη του στόχου της απασχόλησης τουλάχιστον 0,2 ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, τον πρώτο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Η διάρκεια υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου θα είναι αυστηρά 24 μήνες.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι οι εξής:

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός

 • Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό

 • Λοιπός Εξοπλισμός

 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)

 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

 • Τεχνικές Μελέτες

 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μεταφορικά Μέσα

 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

 

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Η περίοδος υποβολών των αιτήσεων χρηματοδότησης και λοιπες λεπτομέρειες θα οριστούν στην Υπουργική Απόφαση της Αναλυτικής Πρόσκλησης.