Δανεοδότηση Επιχειρήσεων

ΤΕΠΙΧ-Επιχειρηματική επανεκκίνηση - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Δικαιούχοι της Δράσεως
Η Δράση απευθύνεται σε Μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) κάθε νομικής μορφής (ατομικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που βρίσκονται σε οποιαδήποτε στάδιο λειτουργίας (υπό σύσταση, νεοσύστατες ή και υφιστάμενες) και οι οποίες είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερες.
 
Σκοπός δανείου
Χρηματοδότηση επιχειρηματικών Επενδυτικών σχεδίων:
  • Που εντάχθηκαν σε προγράμματα κρατικής ενισχύσεως, τα οποία δεν έχουν υλοποιηθεί
  • Δεν έχουν ενταχθεί σε προγράμματα κρατικής ενισχύσεως και δεν έχουν υλοποιηθεί
Χρηματοδότηση Κεφαλαίου Κινήσεως ειδικού σκοπού για την κάλυψη:
  • Αναγκών αναπτυξιακού χαρακτήρα (δαπάνες δημιουργίας, ιδρύσεως, επεκτάσεως μίας επιχειρήσεως κ.ά.) και
  • Αυτοτελών επιχειρηματικών αναγκών που σχετίζονται με το εμπορικό/συναλλακτικό κύκλωμα της επιχειρήσεως (αγορά πρώτων & βοηθητικών  υλών, αγαθών, υπηρεσιών και εμπορευμάτων, γενικά έξοδα, εργασιακό κόστος  κ.λπ.)

Ύψος δανείου
Ο συνολικός δανεισμός μέσω της Δράσης, ανά επιχείρηση, ανέρχεται:
  • Για δάνειο Επενδυτικών Σχεδίων, από 10.000€ έως 800.000€
  • Για δάνειο Κεφαλαίου Κινήσεως, από 10.000€ έως 300.000€

Διάρκεια δανείου
  • Επενδυτικών Σχεδίων:  από 5 έως 12 έτη συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος κεφαλαίου έως 24 μήνες.
  • Κεφαλαίου Κινήσεως:  έως 48 μήνες.

Επιτόκιο
Παρέχεται κυμαινόμενο ή σταθερό επιτόκιο,  το οποίο λόγω συμμετοχής της Τραπέζης στο σχήμα της συνεπενδύσεως με το Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ),  εφαρμόζεται  μόνο στο 50% του δανείου,  καθώς το υπόλοιπο 50% παρέχεται ΑΤΟΚΟ από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Τρόπος εξυπηρετήσεως
Παρέχεται ευελιξία αποπληρωμής με ισόποσες ή ανισόποσες δόσεις, οι ημερομηνίες καταβολής και τα ποσά των οποίων, συμφωνούνται ανάλογα με το συναλλακτικό - παραγωγικό κύκλωμα της επιχειρήσεως.
 
Οι τράπεζες που συνεργάζονται για το παρόν πρόγραμμα, καθώς και για άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, μπορείτε να τις δείτε εδώ:

Συνεργαζόμενες Τράπεζες