Οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού σκοπού - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σύμφωνα με τις ΥΑ 3763/111/15 και την 80255/4693/19 και την 42610/2341/20 που την τροποποίησαν, για πρωτοταξινομούμενα μεταχειρισμένα, μεταβιβαζόμενα και μετατρεπόμενα οχήματα Ειδικής Χρήσης - Ειδικού Σκοπού, όπως:

  • αναβατόρια
  • αντλίες σκυροδέματος
  • καλαθοφόρα
  • εκχιονιστικά κτλ

απαιτείται η έκδοση Έγκρισης Ταξινόμησης (περισσότερες πληροφορίες για τα είδη οχήματων ειδικής χρήσης – ειδικού σκοπού ΜΕ μπορείτε να δείτε εδώ)

Για την σύνταξη της μελέτης και την κατάρτιση του τεχνικού φακέλου με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την Έγκριση Τύπου Οχήματος Ειδικής Χρήσης-Ειδικού Σκοπού, απαιτούνται:

  • φωτογραφική απεικόνιση του οχήματος με τον απαιτούμενο εξοπλισμό
  • σχέδια με όψεις και τομές του οχήματος
  • τεχνικό υπόμνημα και τεχνική μελέτη
  • φάκελος με δικαιολογητικά (Δελτίο KTEO, Πιστοποιητικά Ταχογράφου και Περιοριστή ταχύτητας, παράβολα κτλ)

Έπειτα από την κατάθεση του φακέλου σε Διεύθυνση Τεχνολογίας Οχημάτων στο Υπουργείο Μεταφορών και πριν την έκδοση της έγκρισης τύπου, δίδεται Εντολή Ελέγχου και γίνεται αυτοψία από την τοπική Διεύθυνση Μεταφορών, παρουσία μηχανικού από το γραφείο μας, και παρέχεται υποστήριξη έως την επιτυχημένη ολοκλήρωση της διαδικασίας και την έκδοση της Έγκρισης Ταξινόμησης.