Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Η Δέσμη Δράσεων κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 €,  στοχεύει στην  αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της χώρας.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 200.001 € έως και 1.000.000 € (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/-De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014-ΓΚΑΚ).

 

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ, αφορά επιχειρήσεις με  επιχορηγούμενο προϋπολογισμό επενδυτικού σχεδίου από 30.000 € έως και 200.000 € (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013 (De minimis).

 

Σημείωση: Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

 

ΓΕΝΙΚΑ

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται έως 40% του προϋπολογισμού του έργου για όλα τα μεγέθη των επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα δίνει επιπλέον επιδότηση 10% σε όσες επιχειρήσεις με την ολοκλήρωση του έργου υλοποιούν επενδύσεις πράσινες τουλάχιστον σε ποσοστό 20% του έργου.

 

ΔΥΝΗΤΙΚΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Η δράση απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις που πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις (ενδεικτικά):

 • Να είναι υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που έχουν κλείσει μία τουλάχιστον 1 πλήρης διαχειριστική χρήση. & να λειτουργούν νόμιμα.
 • Να δραστηριοποιούνται στις επιλέξιμες δραστηριότητες (κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα) πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (οι επιλέξιμοι ΚΑΔ θα ορισθούν στην αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης).
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον 2 (για τη δράση 2) ή 3 (για τη δράση 1) ΕΜΕ (ετήσιες μονάδες εργασίας) το έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 • Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
 • Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας
 • Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας
 • Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών
 • Υπηρεσίες    Σχεδιασμού    Συσκευασίας    – Ετικέτας – Branding
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις
 • Τεχνικές Μελέτες & Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* Υποχρεωτικά ηλεκτρικά
 • Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)
   


ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ

 • Το πρόγραμμα θα είναι ανοικτό για υποβολές από Τετάρτη 22/03/2023 και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού του.
 • Οι προτάσεις θα αξιολογούνται και θα εγκρίνονται με σειρά προτεραιότητας.
 • Η διάρκεια υλοποίησης των έργων θα είναι 24 μήνες μετά την έγκριση τους από το πρόγραμμα.