Έξυπνη Μεταποίηση - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Αντικείμενο/Στόχος:

Επιδοτούνται επενδυτικά σχέδια πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων του ελληνικού βιομηχανικού οικοσυστήματος για την ενίσχυση της τεχνολογικής τους υποδομής και την αναβάθμιση του κατασκευαστικού τους εξοπλισμού με χρήση έξυπνων τεχνολογιών αιχμής με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να στοχεύουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας της επιχείρησης μέσω της αναβάθμισης των συστημάτων ψηφιακής διαχείρισης και ελέγχου της παραγωγής, στην προμήθεια προηγμένου και ψηφιακά ελεγχόμενου βιομηχανικού εξοπλισμού, στην ψηφιοποίηση των συστημάτων διασύνδεσης σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού και στην παραγωγή συστημάτων και τεχνολογίας που υποστηρίζουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

 

Επιλέξιμες δαπάνες και προϋπολογισμός (Π/Υ)

Στο πλαίσιο του προγράμματος χρηματοδοτούνται επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό από 250.000€ έως 6.000.000€, με επιδότηση από 50% έως 70%, ανάλογα με μέγεθος επιχείρησης, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες για:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός (έως 100% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Ειδικές εγκαταστάσεις κτιριακών για εγκαταστάσεις που θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό (έως 40% του επιχορηγούμενου Π/Υ κτιριακών δαπανών)
 • Δαπάνες εργαστηριακού εξοπλισμού (έως 30% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής (έως 20% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Δαπάνες συμβουλευτικών υπηρεσιών - μελετών για την προσαρμογή της επιχείρησης στις απαιτήσεις της Βιομηχανίας  (έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Εκπαίδευση και κατάρτιση Εργατικού Δυναμικού  άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο (έως 10% του επιχορηγούμενου Π/Υ)

Μη επιλέξιμες δαπάνες:

 • Οι δαπάνες για τις μελέτες πυροπροστασίας, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, απόκτησης άδειας λειτουργίας της επιχείρησης ή νόμιμου απαλλακτικού από αυτήν, καθώς και για μελέτες επαγγελματικού κινδύνου και άλλες παρεμφερείς μελέτες δεν είναι επιλέξιμες.
 • Οι δαπάνες της κατηγορίας αυτής θα αξιολογούνται για τη σκοπιμότητά τους σε σχέση με το μέγεθος της επιχείρησης, καθώς και για τη συνάφειά τους σε σχέση με το επιχειρηματικό σχέδιο.
 • Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν σε δασμούς, φόρους, τέλη.
 • Οι δαπάνες θα αφορούν αποκλειστικά εκπαίδευση προσωπικού άμεσα σχετιζόμενη με το επενδυτικό σχέδιο.

 

Ενδεικτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν, αφορούν:

 • ψηφιοποίηση των γραμμών παραγωγής με την αξιοποίηση τεχνολογιών Industry 4.0,
 • αυτοματοποίηση και διασύνδεση των αλυσίδων εφοδιασμού,
 • σχεδιασμός και παραγωγή έξυπνων προϊόντων και υπηρεσιών,
 • εφαρμογή τεχνολογιών Έξυπνης Μεταποίησης (Smart Manufacturing) για τη βελτίωση της αποδοτικότητας κόστους,
 • διασφάλιση ποιότητας και διαχείρισης κινδύνων, 
 • μελέτες σκοπιμότητας και ερευνών αγοράς για την ανάπτυξη νέων έξυπνων προϊόντων/υπηρεσιών,
 • διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας.

 

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο του προγράμματος, οι τομείς τεχνολογίας τους οποίους μπορούν να επιλέξουν οι δυνητικοί δικαιούχοι της κρατικής ενίσχυσης ενδεικτικά είναι οι ακόλουθοι:

 • Τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence) και ανάλυση/διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων (Big Data) προς όφελος της παραγωγικής διαδικασίας (Artificial intelligence - AI and Big Data Analysis)
 • Τεχνολογίες έξυπνης μεταποίησης (Smart Manufacturing Technologies), όπως Machine to Machine (M2M) learning, Manufacturing Execution Systems (MES), Εποπτικά Συστήματα Ελέγχου και Απόκτησης Δεδομένων (SCADA) κλπ.
 • Ρομποτική, για την αναβάθμιση και αυτοματοποίηση υφιστάμενων γραμμών παραγωγής με μηχανολογικό εξοπλισμό και ψηφιακές τεχνολογίες, όπως αισθητήρες, αυτοματισμοί, ρομποτική εφαρμογή και απομακρυσμένη χρήση εξοπλισμού παραγωγής.

 

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής μιας επιχείρησης, είναι οι ακόλουθες:

 • Να έχει την κατά περίπτωση απαιτούμενη εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση έκδοσης ή ανανέωσης αυτής, για την δραστηριότητα στην οποία δραστηριοποιείται.
 • Η οικονομική δραστηριότητα, που θα αφορά το υποβληθέν επενδυτικό σχέδιο, να αφορά τους επιλέξιμους ΚΑΔ της παρούσας Πρόσκλησης (μπορείτε να τους δείτε εδώ).
 • Να μπορεί να αποδείξει ότι διαθέτει τουλάχιστον το 25% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, που σε κάθε περίπτωση δεν θα αποτελεί κρατική ενίσχυση
 • Η σχεδιαζόμενη πράξη πρέπει να πληροί το χαρακτήρα κινήτρου και για τον σκοπό αυτό δεν πρέπει να έχει γίνει έναρξη εργασιών του υπό ενίσχυση σχεδίου πριν από την υποβολή της αίτησης υποβολής από τους δικαιούχους στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης. Σε αντίθετη περίπτωση το σύνολο του σχεδίου καθίσταται μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες από την απόφαση ένταξης, με το 1ο αίτημα εκταμίευσης τους πρώτους 12 μήνες και τουλάχιστον στο 30% του π/υ

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 07/12/2022 - 21/04/2023