Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ενισχύει επενδυτικά σχέδια για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών που εμπίπτουν στον κλάδο πληροφορικής και επικοινωνιών, αποσκοπώντας:

 • στην ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας μέσω της αξιοποίησης των ΤΠΕ,
 • στην ενδυνάμωση του κλάδου ΤΠΕ (σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας).
 • στη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα.

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι δραστηριοποιούνται σε δραστηριότητες του κλάδου Πληροφορικής & Επικοινωνιών, όπως αναλύονται στον Πίνακα 1 με ΚΑΔ επένδυσης. Οι συγκεκριμένοι ΚΑΔ πρέπει να είναι ενεργοποιημένοι πριν την έναρξη υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η πληρότητα του επιχειρηματικού σχεδιασμού των Δικαιούχων, στον Πίνακα 2 αποτυπώνονται οι συμπληρωματικοί ΚΑΔ Επένδυσης, οι οποίοι μπορούν να επιλεγούν μόνο σε συνδυασμό με τουλάχιστον έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ του Πίνακα 1.

 

Επιλέξιμες Δαπάνες (περισσότερες πληροφορίες εδώ)

ΚΔ1 - Δαπάνες προσωπικού (≥40% π/υ)

 • ΚΔ1.1. στο υφιστάμενο προσωπικό του δικαιούχου που απασχολείται στο έργο
 • ΚΔ1.2. σε νέο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου και απασχολείται με σύμβαση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης
 • ΚΔ1.3 φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται με σύμβαση έργου.

 

ΚΔ2 – Υπηρεσίες Τρίτων (≤50% π/υ)

 • ΚΔ2.1. Υλοποίηση έρευνας και Ανάπτυξης από τρίτους.
 • ΚΔ2.2. Γνώσεις και διπλώματα ευρεσιτεχνίας.
 • ΚΔ2.3. Συμβουλευτικές υπηρεσίες.
 • ΚΔ2.4. Δαπάνες Συμμετοχής σε Εμπορικές Εκθέσεις.
 • ΚΔ2.5. Δαπάνες Προστασίας παραχθείσας γνώσης.

 

ΚΔ3 - Πρόσθετα γενικά έξοδα (≤15% π/υ)

 • ΚΔ3.1. Δαπάνες μετακινήσεων.
 • ΚΔ3.2. Δαπάνες δημοσιότητας.
 • ΚΔ3.3. Αναλώσιμα.
 • ΚΔ3.4. Δαπάνες προσαρμογών για άτομα με αναπηρία μέχρι ποσοστού 5% του π/υ
 • ΚΔ3.5. Λοιπές λειτουργικές δαπάνες.

 

ΚΔ4 - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού (≤20% π/υ)

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες στον βαθμό και για όσο χρόνο χρησιμοποιούνται για το έργο. Όταν τα όργανα και ο εξοπλισμός δεν χρησιμοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής τους για το έργο, επιλέξιμες θεωρούνται μόνον οι δαπάνες απόσβεσης οι οποίες υπολογίζονται με βάση τις γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό

 

Προϋπολογισμός Έργων: €200.000,00 - €2.000.000,00.
Είδος και Ένταση ενίσχυσης

 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Βιομηχανικής Έρευνας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Πειραματικής Ανάπτυξης ενισχύονται σε ποσοστό 45% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 35% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες εκπόνησης της Μελέτης Σκοπιμότητας ενισχύονται σε ποσοστό 70% για τις μικρές επιχειρήσεις και σε ποσοστό 60% για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες προστασίας της παραχθείσας γνώσης ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
 • Οι επιλέξιμες δαπάνες Διαδικαστικής και Οργανωτικής Καινοτομίας ενισχύονται σε ποσοστό 50%, τόσο για τις μικρές επιχειρήσεις όσο και για τις μεσαίες επιχειρήσεις.

 

Ιδιωτική Συμμετοχή στο επενδυτικό κόστος

 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών από υφιστάμενους ή νέους εταίρους.
 • Με χρήση φορολογηθέντων αποθεματικών, όπως αυτά προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία, εκτός του τακτικού, χωρίς να απαιτείται αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου και υπό τον όρο ότι τα αποθεματικά αυτά δεν θα μπορούν να διανεμηθούν πριν την παρέλευση 3 ετών από την ολοκλήρωση και έναρξη παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης.
 • Με αύξηση του εταιρικού κεφαλαίου από κεφαλαιοποίηση υφιστάμενων κεφαλαίων της επιχείρησης είτε με κεφαλαιοποίηση των υποχρεώσεων της επιχείρησης προς τους εταίρους ή και κεφαλαιοποίηση του υπολοίπου κερδών εις Νέο.
 • Με δανειακά κεφάλαια.

 

Διάρκεια Έργων
Είκοσι τέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής Απόφασης εκ μέρους του Φορέα υλοποίησης.

Περίοδος υποβολών Αιτήσεων Χρηματοδότησης: 22 Ιουνίου 2022-  31 Δεκεμβρίου 2022.

 

Ορόσημα Ολοκλήρωσης

Πέραν της πλήρους ολοκλήρωσης, ορίζονται δύο ακόμα Ενδιάμεσα Ορόσημα Μερικής Ολοκλήρωσης που σηματοδοτούν την επίτευξη ενδιάμεσων στόχων στον κύκλο ανάπτυξης του προϊόντος:


ΟΡΟΣΗΜΟ 1: Ολοκλήρωση Βασικού Σχεδιασμού

 1. Έχουν ολοκληρωθεί όλες οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που τυχόν προβλέπονται στην πρόταση (μελέτη σκοπιμότητας, έρευνα αγοράς, ενέργειες ερευνητικού χαρακτήρα).
 2. iΈχει γίνει ο γενικός σχεδιασμός, έχουν καθοριστεί οι λειτουργίες του προϊόντος και η αρχιτεκτονική του, και μπορεί να επιβεβαιωθεί η σκοπιμότητα / εφικτότητα της υλοποίησης με κάποιου είδους proof of concept.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ 2: Λειτουργικό Πρωτότυπο

 1. Έχει προχωρήσει η ανάπτυξη/υλοποίηση σε ικανοποιητικό βαθμό.
 2. Το προϊόν δεν έχει ακόμα πλήρη λειτουργικότητα και δεν μπορεί να διατεθεί σε τελικούς πελάτες. Είναι όμως δυνατή η επίδειξη ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που καλύπτει ένα ευρύ φάσμα λειτουργιών, έστω με παραδοχές και περιορισμούς στον τρόπο χρήσης του.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι, στην πρότασή τους μπορούν να εξειδικεύουν τον τρόπο κάλυψης των παραπάνω κριτηρίων με βάση τις ιδιαιτερότητες των προϊόντων που προτείνουν προς υλοποίηση.

 

ΟΡΟΣΗΜΟ 3: (πλήρους ολοκλήρωσης): θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη με βάση τις προβλέψεις της υποβληθείσας πρότασης και το προϊόν είναι άρτιο - μπορεί να γίνει επίδειξη της λειτουργικότητάς του (Functionality).
 2. Το προϊόν είναι διαθέσιμο για εμπορική αξιοποίηση. Ειδικά για cloud (SaaS /PaaS) προϊόντα, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν είναι διαθέσιμο μέσω των αντίστοιχων υποδομών και υπάρχουν οι μηχανισμοί διάθεσης (αυτόματοι ή μη) σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επένδυση (Deployment & Provisioning).
 3. Έχουν ολοκληρωθεί οι αντίστοιχες ενέργειες για την προώθηση και εμπορική αξιοποίηση και κυρίως τα ακόλουθα: ταυτότητα (branding), εμπορικό υλικό (collateral, web site κλπ.), τεχνική τεκμηρίωση, τιμοκατάλογος ή άλλης μορφής μηχανισμός καθορισμού των τιμών (Marketing & Commercialization).
 4. Το προϊόν χρησιμοποιείται από πελάτες/χρήστες, έστω και σε πιλοτική βάση (Market Testing). Δεδομένου ότι ο χρόνος της επένδυσης δεν επαρκεί για την ανάπτυξη επαρκούς πελατειακής βάσης, είναι εναλλακτικά δυνατό αντί πελατειακής βάσης να τεκμηριώνεται:

i. Η χρήση από πιλοτικούς χρήστες οι οποίοι όμως προέρχονται από την αγορά (δεν αφορά εσωτερικούς χρήστες που διενεργούν δοκιμές)
ii. Υπάρχει η πρόθεση συνεργασίας με δυνητικούς πελάτες, έστω και σε διερευνητικό στάδιο, η οποία έχει αποτυπωθεί σε σχετικό έγγραφο.