Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σκοπός της δράσης είναι:

 • Η αύξηση του βαθμού συνεργασίας στον πρωτογενή τομέα μέσω συλλογικών σχημάτων ή/και της υιοθέτησης της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Η βελτίωση της θέσης του αγροτών στην αλυσίδα αξίας.
 • Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων στις αγορές μέσα από την αξιοποίηση της έρευνας, της σύγχρονης τεχνολογίας και των ψηφιακών εργαλείων.
 • Η ενσωμάτωση διαδικασιών καινοτομίας και χρήσης νέων τεχνολογιών, αλλά και διαδικασιών φιλικών προς το περιβάλλον, που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.
 • Η βιώσιμη ανάπτυξη και η αποδοτικότερη διαχείριση των φυσικών πόρων


Δικαιούχοι είναι:

 1. Ομάδες Παραγωγών (Ομ.Π.), Οργανώσεις Παραγωγών, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ), Συνεταιρισμοί
 2. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του ν. 4430/2016 και εταιρίες του εμπορικού δικαίου, οι οποίες εμφανίζουν βαθμό καθετοποίησης σε ποσοστό τουλάχιστον 40%, αξιοποιώντας ιδιοπαραγόμενα αγροτικά προϊόντα. Η υποχρέωση διατήρησης του ποσοστού καθετοποίησης ξεκινάει μετά την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και είναι 3-ετής. Με την πάροδο της 3-τίας από την έναρξη της υποχρέωσης καθετοποίησης της παραγωγής και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή, όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση.
 3. Υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης. 
 4. Εταιρίες του εμπορικού δικαίου (Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. κτλ), οι οποίες: εφαρμόζουν συμβολαιακή γεωργία υπό τους ακόλουθους όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς:
 • εφόσον μεταποιούν γεωργικό προϊόν, κατ’ ελάχιστον το 40% των Α’ υλών που χρησιμοποιούνται στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας,
 • εφόσον μεταποιούν μη γεωργικό προϊόν, το 40% κατ’ ελάχιστον του γεωργικού προϊόντος που χρησιμοποιείται ως Α΄ ύλη στην ενισχυόμενη επένδυση είναι γεωργικό προϊόν συμβολαιακής γεωργίας.
 • υποχρέωση εφαρμογής της συμβολαιακής γεωργίας ξεκινάει από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της υλοποίησης της επένδυσης και τα συμβόλαια είναι τουλάχιστον 3-ετούς διάρκειας.
 • με την πάροδο 3-ετίας από την ολοκλήρωση της υλοποίησης της επένδυσης και εντός προθεσμίας 2 μηνών, ο δικαιούχος υποχρεούται να προσκομίσει ενυπόγραφη βεβαίωση ορκωτού λογιστή όπου θα τεκμηριώνεται η ανωτέρω προϋπόθεση των περιπτώσεων 1 & 2.

Περιισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες δραστηριότητες μπορείτε να δείτε εδώ

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας
1. Ωριμότητα Επενδυτικού Σχεδίου (ύπαρξη ιδίας συμμετοχής)
2. Νόμιμη σύσταση δικαιούχου (πιστοποιητικά ανάλογα με νομική μορφή)
3. Πράσινη μετάβαση, όπου απαιτείται τουλάχιστον μία δράση από αυτές που ενδεικτικά παρατίθενται:
α) Επενδύσεις σε κτιριακές εγκαταστάσεις για την επίτευξη υψηλότερου συντελεστή ενεργειακής απόδοσης.
β) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.
γ) Προμήθεια οχημάτων του ανώτερου, διαθέσιμου προτύπου μέτρησης εκπομπών ρύπων, όπως ισχύει για κάθε κατηγορία οχημάτων.
δ) Επενδύσεις σε ΑΠΕ
ε) Επενδύσεις σε υποδομές που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος.
στ) Επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό που συμβάλλει στην εξοικονόμηση ύδατος.
4. Επένδυση στην καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό
5. Βιωσιμότητα της επένδυσης σύμφωνα με τα αποδεκτά όρια των επιλεγμένων αριθμοδεικτών επίδοσης στην υποβαλλόμενη οικονομοτεχνική μελέτη

 

Επιλέξιμες δαπάνες

 • Κατασκευή, απόκτηση - υπό προυποθέσεις - ή εκσυγχρονισμός ακινήτων (30% προϋπολογισμού για απόκτηση ακινήτου & 10% για αγορά γης)
 • Διαμόρφωση Περιβάλλοντος χώρου
 • Οχήματα για τη λειτουργία της επιχείρησης (μέχρι 30% Προϋπολογισμού)
 • Αγορά, μεταφορά & εγκατάσταση εξοπλισμού
 • Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει
 • Δαπάνες εξοπλισμού μηχανοργάνωσης επιχείρησης
 • Δαπάνες για κατασκευές διασφάλισης προσβασιμότητας ΑΜΕΑ
 • Μηχανολογικός εξοπλισμός αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των δικτύων διανομής (logistic) της επιχείρησης,
 • Λογισμικά
 • Άυλα στοιχεία ενεργητικού (π.χ. διπλώματα ευρεσιτεχνίας, άδειες εκμετάλλευσης, κατοχύρωση εμπορικού σήματος, Εταιρική ταυτότητα & branding, Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας όπως ISO, HACCP, κλπ..
 • Δαπάνες για συμβουλευτικές υπηρεσίες για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 300.000,00€)
 • Δαπάνες για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις για ΜΜΕ επιχειρήσεις (μέχρι 500.000,00€)
 • Δαπάνες Καινοτομίας για επιχειρήσεις ΜΜΕ (μέχρι 500.000,00€)
 • Δαπάνες  για την υπέρβαση ενωσιακών προτύπων ή για την αύξηση της προστασίας του περιβάλλοντος (μέχρι 2.000.000,00€)
 • Δαπάνες για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) για την κάλυψη των αναγκών ΜΟΝΟ της επιχείρησης (έως 1.000.000,00€ & έως 30% του προϋπολογισμού)

 

Ποσά και ποσοστά ενίσχυσης

 • H επιδότηση είναι έως 55% του προϋπολογισμού, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης
 • Ο κατώτερος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 500.000 ευρώ (το ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη)

Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες με δυνατότητα παράτασης έξι (6) μηνών. Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της τελευταίας αίτησης καταβολής της ενίσχυσης δεν ξεπερνά την 31η Μαΐου 2025.

Η έναρξη υποβολών είναι στις 31.05.2022 και η λήξη υποβολών 30.09.2022