Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Η Δράση στοχεύει στην στήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων επιχειρήσεων υπό το καθεστώς της πανδημίας της νόσου COVID-19, και με σκοπό την αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους.

 

Δικαιούχοι είναι:
Επιχειρήσεις που θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να δραστηριοποιούντα σε έναν τουλάχιστον από τους ακόλουθους ΚΑΔ και τις υποκατηγορίες τους

-56.10: Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης,

-56.29.20: Υπηρεσίες καντίνας,

-56.30: Δραστηριότητες παροχής ποτών 

-55.10: Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα,

-55.20: Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής.

Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ των παραπάνω υποκατηγοριών, εκτός των ΚΑΔ 55.20.12 (Υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες σε ιδιοκτησίες χρονομεριστικής μίσθωσης) και 55.20.19 ('Αλλες υπηρεσίες παροχής δωματίου ή μονάδας καταλύματος για επισκέπτες, χωρίς καθημερινή καθαριότητα).

  • Να μην συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του ν. 4488/2017 περί επιβολής προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας
  • Να πληροί τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (De minimis)

 

Επιδοτούνται:

  • Ένα θερμαντικό σώμα ανά δέκα (10) τετραγωνικά μέτρα (τ.μ.) νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα (χωρίς ΦΠΑ). 
  • Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για ένα χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000€, με επιδότηση στο 100% των επιλέξιμών δαπανών  (χωρίς ΦΠΑ).

 

Επιλέξιμες δαπάνες:
Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους. 
Προμήθεια θερμαντικών σωμάτων που πραγματοποιήθηκε από την 01.02.2020 και εντεύθεν και πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, καλύπτεται από την Δράση.

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή για υποβολές έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.