Στήριξη Επιχειρήσεων Εθνικού Μητρώου Νεοφυών Επιχειρήσεων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Η Δράση στοχεύει στην ενίσχυση νεοφυών επιχειρήσεων ενταγμένων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

 

Δικαιούχοι:

 • Έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων
 • Διαθέτουν νομική μορφή ΙΚΕ, ΕΠΕ, ΑΕ, με έδρα στην ελληνική επικράτεια, ή διατηρεί θυγατρική εταιρεία ή υποκατάστημα στην Ελλάδα εφόσον η έδρα βρίσκεται στην αλλοδαπή (συνεπώς διαθέτει ελληνικό ΑΦΜ)
 • Έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας από 01/01/2013 έως 31/12/2020.
 • Το άθροισμα των εξόδων Κεφαλαίου Κίνησης 2019 είναι ίσο ή μεγαλύτερο των 6.250€.
 • Διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ όπως θα ορίζεται στο σχετικό Παράρτημα
 • Ο τομέας καινοτομίας της είναι συμβατός με την Εθνική Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3

 

Ύψος επιδότησης:
Επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις του Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων με Κεφάλαιο Κίνησης έως 80% των εξόδων της επιχείρησης για το έτος αναφοράς (2019 ή 2020) με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000 ευρώ και μέγιστο τα 100.000 ευρώ. Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Ο συνολικός προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης, ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ.


Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης:

 • Η δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι 30/09/2021.
 • Η αξιολόγηση θα είναι άμεση, με σειρά προτεραιότητας (first in – first out), σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.
 • Δεν υπάρχει βαθμολόγηση των προτάσεων παρά μόνο διαπίστωση τήρησης των τυπικών προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Υποχρέωση των Δικαιούχων είναι το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης να αναλωθεί εντός του 2021.