Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Η Δράση «Επενδύσεις σε επιχειρήσεις οινοπαραγωγής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στοχεύει στην ενίσχυση οινοποιητικών επιχειρήσεων για επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής, στη βελτίωση της ποιότητας του παραγόμενου οίνου και στο marketing των οινικών προϊόντων.

 

Δικαιούχοι είναι:
Οινοποιητικές επιχειρήσεις ή οργανώσεις παραγωγών οίνου που παράγουν και διαθέτουν στο εμπόριο προϊόντα οίνου. Επιπρόσθετα, μπορούν να καταστούν δικαιούχοι οργανώσεις οινοπαραγωγών, ενώσεις δύο ή περισσοτέρων παραγωγών οίνου ή διεπαγγελματικές οργανώσεις. Βασική προυπόθεση είναι να έχει υποβληθεί δήλωση παραγωγής στην τελευταία αμπελουργική περίοδο.

 

Επιδοτούνται:
για προϋπολογισμό από 10.000€ έως 350.000€, και σε περίπτωση ένωσης προσώπων ή συλλογικού φορέα το άνω όριο είναι 500.000€. Η επιδότηση αναμένεται να είναι το 50% των επιλέξιμών δαπανών.

 

Επιλέξιμες δαπάνες (ενδεικτικά):

 • Μηχανήματα/εξοπλισμός για τη μεταποίηση των σταφυλιών (π.χ. θραύση, συμπίεση κ.λπ.)
 • Εξοπλισμός ζύμωσης/οινοποίησης
 • Εξοπλισμός για τον έλεγχο της ζύμωσης
 • Εξοπλισμός επεξεργασίας οίνου: επεξεργασία κρασιών και γλευκών (διήθηση, καθίζηση, κ.λπ.)
 • Εξοπλισμός αποθήκευσης, ανάμειξης, μετεπεξεργασίας και παλαίωσης του οίνου
 • Έλεγχος θερμοκρασίας
 • Εξοπλισμός για τη μετακίνηση (και επεξεργασία) του κρασιού στο κελάρι
 • Λογισμικό και υπολογιστές για διαχείριση κελαριών
 • Εξοπλισμός διαχείρισης αποβλήτων κελαριού (επεξεργασία και καθαρισμός)
 • Έλεγχος θερμοκρασίας κελαριών
 • Υποδομή κελάρια: - αγωγοί vintage (κανάλια à vendanges)
 • Κατασκευή/εξοπλισμός εργαστηρίου αναλύσεων οίνων συμπεριλαμβανομένου και λογισμικού προγράμματος
 • Ανακαίνιση εκσυγχρονισμός της υποδομής των εγκαταστάσεων πώλησης και παρουσίασης
 • Αγορά νέων μηχανημάτων και εξοπλισμού για την εμπορία αμπελοοινικών προϊόντων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Βελτίωση ακίνητης περιουσίας/ανακατασκευή κτιρίων
 • Εξοπλισμός των γραφείων της εκμετάλλευσης για τη βελτίωση της επιχειρησιακής δομής τους
 • Εξοπλισμός για το σύστημα διαχείρισης (έλεγχος της επιχείρησης)
 • Αμοιβές αρχιτεκτόνων και μηχανικών
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες

Περισσότερες πληροφορίες για τις δαπάνες μπορείτε να δείτε εδώ, οι οποίες θα είναι επιλέξιμες προς επιδότηση εφόσον πραγματοποιηθούν μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ένταξης.


Το γραφείο μας υποστηρίζει τις ενδιαφερόμενες για χρηματοδότηση επιχειρήσεις, τόσο για να υποβάλουν αίτηση ηλεκτρονικά με την απαιτούμενη Μελέτη Σκοπιμότητας και τα σχετικά δικαιολογητικά, μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής εφαρμογής που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όσο και για να υλοποιήσουν σύμφωνα με όρους προγράμματος (αίτημα τροποποίησης, πληρωμής, υποστήριξη σε επιτόπιους ελέγχους κτλ)