. - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σκοπός της δράσης "Ψηφιακή Αναβάθμιση ΜΜΕ της Περιφέρειας Κρήτης" είναι η ενίσχυση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μέσω της αγοράς καινοτόμων εφαρμογών Τ.Π.Ε. με σκοπό την ενδυνάμωση του σκέλους της εφαρμογής Τ.Π.Ε., ως βασικής υποστηρικτικής τεχνολογίας, για την επίτευξη βελτιώσεων σε όρους παραγωγικότητας και προωθητικών ενεργειών από επιχειρήσεις. 

Τα επιχειρηματικά σχέδια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στους παρακάτω τομείς προτεραιότητας στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και οι τομείς προτεραιότητας της RIS3Crete :

 •  Αγροδιατροφή
 •  Ενέργεια
 •  Τουρισμός
 •  Πολιτιστικές - Δημιουργικές Βιομηχανίες
 •  Χοντρικό – λιανικό εμπόριο
 •  Υλικά – Κατασκευές
 •  Εφοδιαστική Αλυσίδα
 •  Περιβάλλον
 •  Εκπαίδευση
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 •  Υγεία – Φάρμακα

 

Δικαιούχοι είναι:

Επιχειρήσεις που πληρούν αθροιστικά τα παρακάτω κριτήρια:

 • να είναι πολύ μικρές, μικρές ή μεσαίες επιχειρήσεις,
 • να δραστηριοποιούνται ή να δραστηριοποιηθούν, καθώς και να πραγματοποιήσουν τις αντίστοιχες δαπάνες στην Περιφέρεια Κρήτης,
 • να έχουν συσταθεί έως 31/12/2016,
 • να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης, δηλαδή πριν την 17/02/2020 (για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατήστε εδώ),
 • το συνολικό ποσό των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που έχει λάβει στο παρελθόν η δεδομένη επιχείρηση (ενιαία επιχείρηση), συμπεριλαμβανομένης της ενίσχυσης από αυτή τη Δράση, να μην υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των οδικών εμπορευματικών μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (τρέχον οικονομικό έτος και τα δύο (2) προηγούμενα οικονομικά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης (έκδοση απόφαση ένταξης Πράξης) του εννόμου δικαιώματος της ενίσχυσης.
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ο.Ε. ή Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε), ατομικές επιχειρήσεις, ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. (Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις του Ν.4430/2016), Συνεταιρισμοί.

 

Ύψος επιδότησης:

Η επιδότηση θα είναι στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης από 5.000,00 € έως 15.000.00€ (ο Φ.Π.Α. δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη). Εάν το σύνολο της δαπάνης που θα πραγματοποιήσει η επιχείρηση υπερβαίνει το ποσό των 15.000,00€, η επιπλέον δαπάνη θα καταβάλλεται από την επιχείρηση.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

Από τους πόρους της συγκεκριμένης Δράσης καλύπτονται οι δαπάνες για την αναβάθμιση τεχνολογικών υποδομών, ενσωμάτωση εξοπλισμού Τ.Π.Ε. & προμήθεια - μεταφορά και εγκατάσταση νέων σύγχρονων Τ.Π.Ε. και κατηγοριοποιούνται ως εξής:

 • ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ (Hardware) (Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ (Software) (Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 100% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ)
 • Παροχή υπηρεσιών (Μέγιστο επιλέξιμο ποσοστό 40% επί του επιχορηγούμενου Π/Υ & ελάχιστο 0% καθώς δεν αποτελεί υποχρεωτική δαπάνη)

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες, πατήστε εδώ

 

Διάρκεια των έργων:

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης κάθε έργου λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης/Χρηματοδότησης των έργων. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης της παρούσας Δράσης.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων θα έχει διάρκεια δύο (2) μήνες, από την Πέμπτη 12-3-2020 και ώρα 13.00 μμ  έως την Τρίτη 30-6-2020  και ώρα 15:00 μμ. Οι ενισχυόμενες αιτήσεις χρηματοδότησης προκύπτουν με βάση τη σειρά βαθμολογικής κατάταξης και μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων πόρων. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υποψήφια προς χρηματοδότηση είναι όλα τα επενδυτικά σχέδια που ισοβαθμούν.