Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας/Ανταγωνιστικότητας - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

ΔΡΑΣΗ 1: Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων

Η Δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας»  στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους θέση στην εσωτερική και εξωτερική αγορά, επενδύοντας στον εκσυγχρονισμό του παραγωγικού εξοπλισμού τους και στην πιστοποίηση των προϊόντων τους.

 

Δικαιούχοι είναι:
Επιχειρήσεις που θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν τους επιλέξιμους ΚΑΔ της επένδυσης (για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατήστε εδώ),
 • να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το έτος που προηγείται της υποβολής του επενδυτικού σχεδίου

 

Επιδοτούνται:
για προϋπολογισμό από 20.000€ έως 200.000€. Η επιδότησης θα είναι από 50% έως 65% των επιλέξιμών δαπανών, ανάλογα με την εξαγωγική δραστηριότητα τους

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός έως 100% του προϋπολογισμού
 • Πιστοποίηση Προϊόντων – Υπηρεσιών – Διαδικασιών έως 100% του προϋπολογισμού
 • Συσκευασία – Ετικέτα – Branding έως 25% του προϋπολογισμού
 • Ψηφιακή Προβολή
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες-Τεχνικές Μελέτες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Μισθολογικό Κόστος Εργαζομένων (νέο προσωπικό)

Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης), με χρόνο υλοποίησης έως τριάντα (30) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες, πατήστε εδώ


Η Δράση θα παραμείνει ανοιχτή προς υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και ώρα 17:00 ή μέχρι να εξαντληθεί το ποσό των 400εκ €. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

 

 

ΔΡΑΣΗ 2: Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: Εμπόριο - Εστίαση - Εκπαίδευση (ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ)

Η Δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται:

 • στο λιανικό εμπόριο
 • στην παροχή υπηρεσιών εστίασης
 • την παροχή υπηρεσιών ιδιωτικής εκπαίδευσης –κοινωνικής μέριμνας

προκειμένου να αναβαθμίσουν το επίπεδο επιχειρησιακής οργάνωσης και λειτουργίας τους.

 

Δικαιούχοι είναι:
Επιχειρήσεις που θα πρέπει αθροιστικά να ικανοποιούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 • να έχουν την ιδιότητα των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
 • να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
 • να διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα δραστηριότητα, καθ' όλη τη διάρκεια των τριών (3) αυτών διαχειριστικών χρήσεων (για να δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ πατήστε εδώ),
 • να έχουν το έτος 2018 κατ' ελάχιστον Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ):
 • 1 ΕΜΕ για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου,
 • 2 ΕΜΕ για τον κλάδο της εστίασης και
 • 5 ΕΜΕ για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας.

 

Επιδοτούνται:
για προϋπολογισμό από 10.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ και η χρηματοδότηση καλύπτει το 50% των επιλέξιμών δαπανών.

 

Επιλέξιμες δαπάνες:

1.Παρεμβάσεις σε Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλων Χώρος για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας
 • διευκόλυνση προσβασιμότητας ΑμΕΑ

2.Προμήθεια και εγκατάσταση Μηχανημάτων-Εξοπλισμού για:

 • εξοικονόμηση ενέργειας
 • αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού ΤΠΕ 

3. Μεταφορικά μέσα μέχρι 25.000 ευρώ και

 • έως 30% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις λιανεμπορίου-εστίασης
 • έως 100% του προϋπολογισμού για επιχειρήσεις εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας

4. Ψηφιακή Προβολή
5. Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και διαδικασιών
6. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)
7. Δαπάνες Μελετών/Κατάρτισης/Παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου.
Οι δαπάνες θα είναι επιλέξιμες ΜΟΝΟ εφόσον πραγματοποιηθούν μετά τις 19 Δεκεμβρίου 2018 (ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης), με χρόνο υλοποίησης έως εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Για περισσότερες πληροφορίες για τις επιλέξιμες δαπάνες, πατήστε εδώ


Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής θα είναι στις 27/02/2019 και θα παραμείνει ανοικτή μέχρι τις 09/05/2019 και ώρα 23:59:59.