Β' Κύκλος Προγράμματος

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων και αυτοαπασχολούμενων για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους και την οργάνωση αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου (μια περίληψη του πρόγραμματος μπορείτε να κατεβάσετε από εδώ).

 

Δικαιούχοι είναι:

Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1.1.1995). Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς (κατηγορία Α).

 • Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών (κατηγορία Β).

Αναλυτικά για τις επιλέξιμες δραστηριότητες πατήστε εδώ

 

Χρηματοδότηση για:

Τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέου ή υφιστάμενου αυτοτελούς επαγγελματικού χώρου συναφούς με την ειδικότητά τους. Επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 1. Λειτουργικά (ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες, δαπάνες φιλοξενίας σε θερμοκοιτίδες, κα.)

 2. Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, υπηρεσίες θερμοκοιτίδας, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης, κα.)

 3. Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις

 4. Προμήθεια αναλωσίμων

 5. Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου

 6. Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις έως το ποσού των 12.000 €

 7. Αποσβέσεις παγίων/ Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού

 8. Αγορά εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας

Επισημαίνεται ότι:

 • Η δαπάνη για τη διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 €.

 • Η αμοιβή για τη σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση του προτεινόμενου επιχειρηματικού σχεδίου δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.500,00 €.

 • Οι δαπάνες για αμοιβές νομικής και λογιστικής υποστήριξης, δε μπορούν να υπερβαίνουν το ποσό των 2.000,00 € (είτε μεμονωμένα, είτε συνολικά).

 • Το κόστος του σχεδιασμού και της κατασκευής επαγγελματικής ιστοσελίδας στο πλαίσιο της προβολής και διαφήμισης της επιχείρησης, δε μπορεί να υπερβαίνει τις 2.000,00 €. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη δαπάνη θα θεωρηθεί επιλέξιμη μόνο εφόσον πληροί τις προδιαγραφές προσβασιμότητας από ΑΜΕΑ.

Μέχρι και για ένα έτος από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης, η επιχείρηση θα πρέπει να εμφανίζει ενδείξεις παραγωγικής λειτουργίας (π.χ. ηλεκτροδότηση ακινήτου, εγκατεστημένος εξοπλισμός, μισθωτήριο συμβόλαιο σε ισχύ, κλπ.). Σε περίπτωση αγοράς εξοπλισμού ή/και  διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας η υποχρέωση διατήρησης της επιχείρησης/επένδυσης ανέρχεται σε δύο (2) έτη από την τελική πληρωμή της δημόσιας δαπάνης.

Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιούχων, έως 24 μήνες από την ημερομηνία ένταξής τους. Για περισσότερες πληροφορίες για τις δαπάνες πατήστε εδώ

 

Επιδοτούνται με:

 • έως 25.000 ευρώ στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.

 • έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.

 • έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 100% των επιλέξιμών δαπανών, με το ΦΠΑ να μην αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.


Κύκλοι ηλεκτρονικής υποβολής

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

 • 1η περίοδος υποβολής: Έναρξη 5.7.2017 - Λήξη 9.8.2017

 • 2η περίδος υποβολής: Έναρξη 6.9.2017 - Λήξη 11.10.2017

 • 3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 8.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης σε αυτή την φάση υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr.

 

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

I. Εισοδηματικά κριτήρια

Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000€ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.
Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000€.

II. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μην έχει εγκριθεί και να μην έχει λάβει ενίσχυση από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 01.01.2013 μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

IΙI. Επαγγελματικός χώρος

Να είναι αυτοτελής, δηλαδή να είναι χωριστή ιδιοκτησία, να διαθέτει δικές του παροχές κοινής ωφέλειας (πχ ηλεκτρισμού) και να μην χρησιμοποιείται ως κατοικία(κύρια ή δευτερεύουσα). Δεν επιτρέπεται η συστέγαση της επιχείρησης σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση.

IV. Λοιπές προϋποθέσεις

 • Σε περίπτωση συνεργασίας με άλλον αυτοαπασχολούμενο, θα πρέπει να γίνει διακοπή της προϋπάρχουσας δραστηριότητας ως αυτοαπασχολούμενου στην Δ.Ο.Υ. και να συσταθεί επιχείρηση αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες επιχειρηματικές μορφές: Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία, Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση καθώς και Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ή Συνεταιρισμό. Στα επαγγέλματα όπου ειδικό νομικό καθεστώς επιτρέπει τη σύσταση νομικού προσώπου ορισμένης μόνο μορφής (π.χ. δικηγορική εταιρεία του Ν.4038/2012), ο νομικός αυτός τύπος αποτελεί επιλέξιμη μορφή νομικού προσώπου για τη Δράση.

 • Οι δικαιούχοι να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου και να μην ασκούσαν ή να ασκήσουν κυριαρχική επιρροή σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015 και καθ’ όλη τη περίοδο υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.