Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης ΕΣΠΑ 2014-2020

Χρηματοδοτήσεις Περιφέρειας Κρήτης - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης RIS3 της Περιφέρειας Κρήτης επικεντρώνεται στην πολιτική υποστήριξη και τις επενδύσεις:

 • στον Τουρισμό-Πολιτισμό,
 • στην Αγροδιατροφή,
 • στο Περιβάλλον-Ενέργεια και
 • στην Γνώση.

Ενδεικτικά στον τομέα του Τουρισμού προβλέπεται να ενισχυθούν κατηγορίες δράσεων σε τομείς όπως:

 • Αξιοποίηση των ΤΠΕ για την ενίσχυση της εστιασμένης προσωπικής εξυπηρέτησης πελατών, της βελτίωσης της διαδραστικότητας, της μείωσης του κόστους των υπηρεσιών.
 • Στήριξη νεοφυών επιχειρήσεων στον τομέα του τουρισμού και σε δραστηριότητες που συνδέονται με τον πολιτισμό και τη δημιουργία.
 • Ανάπτυξη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου σε θέματα πλοήγησης και διαδραστικής επικοινωνίας.
 • Ενίσχυση καινοτομίας για την ανάπτυξη εφαρμογών που αξιοποιούν ανοικτά δεδομένα για την παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας σε σχέση με τους τουριστικούς προορισμούς.
 • Ενίσχυση ψηφιακών υπηρεσιών και εφαρμογών προβολής της πολιτισμικής κληρονομιάς, συστημάτων πλοήγησης, διαχείρισης δρομολογίων σε τουριστικές περιοχές.
 • Επιδεικτικά σχέδια προώθησης νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που προωθούν εναλλακτικές μορφές τουρισμού.

Στον τομέα της Αγροδιατροφής ενδεικτικές επιλέξιμες εφαρμογές είναι:

 • ανάπτυξη τεχνολογίας τροφίμων
 • "έξυπνα" θερμοκήπια
 • ασφάλεια τροφίμων - έλεγχος & διασφάλιση ποιότητας
 • ενεργή & νοήμων συσκευασία
 • έξυπνα συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας κτλ

Στον τομέα Περιβάλλον-Ενέργεια, η επιχειρηματική ιδέα θα πρέπει να σχετίζεται με:

 • Παραγωγή νέων ή βελτιωμένων δομικών υλικών και συστημάτων κατασκευής για τον κτιριακό τομέα, τις αστικές αναπλάσεις και τα έργα υποδομής
 • Ενσωμάτωση βιοκλιματικών στοιχείων, τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τεχνολογιών ΑΠΕ σε υπάρχοντα και νέα κτίρια
 • Βελτίωση της απόδοσης (μείωση κατανάλωσης ενέργειας των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ύδρευσης, άρδευσης, διαχείρισης λυμάτων, διαχείρισης στερεών αποβλήτων και εν γένει μεγάλων υποδομών)
 • Νέα βελτιωμένα υλικά για συστήματα ΑΠΕ.
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ/εξοικονόμησης ενέργειας, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των παραγωγικών τομέων της Κρήτης και γενικότερα προσαρμοσμένων στις συνθήκες της Κρήτης.
 • Επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης, εισαγωγής και αξιοποίησης νέων τεχνολογιών για τη μείωση απωλειών ύδατος, βέλτιστης διαχείρισης υπηρεσιών ύδατος,συστήματα εντοπισμού και καταγραφής δικτύων και υποδομών για ορθολογική χρήση και επαναχρησιμοποίηση (non conventional water resources).
 • Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων διαχείρισης αστικών ή και βιομηχανικών λυμάτων (συμπεριλαμβανομένης της ιλύος) και πιλοτικές εφαρμογές για διήθηση με χρήση φίλτρων ή μεμβρανών.
 • Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση συστατικών από λύματα (φώσφορος – άζωτο – λοιπά υποπροϊόντα)

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε  να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Κρήτης