Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σύμφωνα με την ΚΥΑ 1/1 ΦΕΚ Β’ 1/04.01.2017 με την οποία τροποποιείται η ΚΥΑ 43942/4026/2016, το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (Η.Μ.Α.) είναι μια ηλεκτρονική υπηρεσία που παρέχεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (Υ.ΠΕ.Κ.Α.) , το οποίο:

 • περιλαμβάνει την ηλεκτρονική εγγραφή των υπόχρεων φορέων (Επιχειρήσεις και Οργανισμοί) στο μητρώο
 • υποστηρίζει την καταχώριση των δραστηριοτήτων τους (Εγκαταστάσεις και δραστηριότητες Συλλογής-Μεταφοράς) σε συνδυασμό με τη δήλωση των αποβλήτων που διαχειρίζονται και των αδειών που τα τεκμηριώνουν.
 • καλύπτει την υποχρέωση για υποβολή της Έκθεσης Αποβλήτων

Επιπλέον, είναι υποχρεωτική κατά τον Νόμο 4819/2021 η ηλεκτρονική δήλωση Παραγωγής Αποβλήτων Τροφίμων από εγκαταστάσεις που δραστηριοποιούνται στην πτηνοκτηνοτροφία, την υδατοκαλλιέργεια και την επεξεργασία - μεταποίηση τροφίμων και ποτών (οικονομικές δραστηριότητες 01, 03, 10 και 11 κατά κωδικό NACE αναθ.2) 

Αφορά επιχειρήσεις όπως:

 • ξενοδοχεία
 • ελαιοτριβεία
 • τυροκομεία
 • οινοποιεία
 • συνεργεία αυτοκινήτων
 • ξυλουργεία
 • τυπογραφεια
 • φανοποιεία
 • βουλκανιζατερ
 • εργοστάσια παραγωγής μπετόν
 • λατομεία κτλ

και γενικά επιχειρήσεις που παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό περιβαλλοντικούς όρους ή υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σε συμμόρφωση με το Α’ μέρος του Ν. 4014/2011. Για έναν ενδεικτικό και όχι εξαντλητικό κατάλογο των επιχειρήσεων που πρέπει να εγγραφούν στο μητρώο, πατήστε εδώ

Η υιοθέτηση του Η.Μ.Α. προσδίδει ισχυρά πλεονεκτήματα στον στόχο για ολοκληρωμένη διαχείριση των αποβλήτων, όπως:

 • η ιχνηλασιμότητα των αποβλήτων
 • η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία
 • η καταγραφή και έλεγχος των διαδικασιών διαχείρισης αποβλήτων
 • οι διαφανείς online διαδικτυακές διαδικασίες
 • η εξοικονόμηση πόρων, χρόνου και διοικητικού φορτίου
 • η ανάπτυξη υγιούς και ανταγωνιστικού επενδυτικού περιβάλλοντος

Κατόπιν της εγγραφής της επιχείρησης και καταχώρισης της εγκατάστασης, υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων κάθε έτους, μέχρι το τέλος Μαρτίου του επόμενου έτους και καταργείται η υποβολή των σχετικών εντύπων. 

Σε όσους δεν συμμορφώνονται με τους όρους της απόφασης ή τους όρους λειτουργίας του Η.Μ.Α., επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 30 του Ν. 1650/1986, (Αστική ή Ποινική Ευθύνη, προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας ή οριστική διακοπής λειτουργίας, και πρόστιμο από 500 ευρώ έως 2.000.000 ευρώ, ανάλογα με την σοβαρότητα της παράβασης).

Το γραφείο μας είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες, και μπορεί να σας υποστηρίξει στην εγγραφή της επιχειρησης σας και στην ηλεκτρονική υποβολή των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων.