Πρόγραμμα ΟΑΕΔ

Ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης - Βουζουνεράκης Γιώργος & Συνεργάτες

Σκοπός του προγράμματος του ΟΑΕΔ  είναι η ενίσχυση της ρευστότητας και της απασχόλησης, μέσω της άμεσης οικονομικής ενίσχυσης νέων ελευθέρων επαγγελματιών πρώην εγγεγραμμένων ανέργων.

Δικαιούχοι

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να ήταν εγγεγραμμένοι άνεργοι ανεξαρτήτως χρονικής διάρκειας στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά το εξάμηνο που προηγείται της έναρξης επιτηδεύματος και ταυτόχρονα να μην είχαν αλλη απασχόληση (εξαρτημένη ή μη) κατά την προηγούμενη ημέρα κατά την ημέρα που προηγήθηκε της έναρξης επιτηδεύματος
 • Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Δύναται να υπαχθούν στο πρόγραμμα ατομικές επιχειρήσεις, καθώς επίσης και μέλος (με την προϋπόθεση ότι μετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

 • Ομόρρυθμης Εταιρίας (Ο.Ε.)
 • Ετερόρρυθμης Εταιρίας (Ε.Ε.), μόνο για το ομόρρυθμο μέλος της
 • Εταιρίας Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και
 • Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)
 • Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να υπαχθούν και Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) του ν.4019/2011.

Επιλέξιμες Δαπάνες

Επιλέξιμες δαπάνες είναι οι εξοφλημένες δαπάνες που αφορούν σε παροχή υπηρεσιών για τη λειτουργία της επιχείρησης όπως:

 • Δαπάνες μίσθωσης χώρου,
 • Δαπάνες παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, κ.λπ.),
 • Δαπάνες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing)
 • Παροχής υπηρεσιών για θέματα νομικής λογιστικής, τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης,
 • Δαπάνες προμήθειας γραφική ύλης
 • Δαπάνες προβολής & προώθησης
 • Αποσβέσεις παγίων όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 24 του ν. 4172/2013,
 • Ασφαλιστικές εισφορές του δικαιούχου
 • Δαπάνες που αφορούν στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος προσωπικού επιχείρησης.


Ποσό επιχορήγησης

Η καταβολή της επιχορήγησης πραγματοποιείται εφάπαξ, σε συνέχεια της εγκριτικής απόφασης της Υπηρεσίας κατόπιν θετικού επιτοπίου ελέγχου και βάσει του διοικητικού ελέγχου.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελματία που υπάγεται στο πρόγραμμα ανέρχεται κατ' ανώτατο όριο στα 10.000,00 €, σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά των καθαρών επιλέξιμων δαπανών που έχουν πραγματοποιηθεί από την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας μέχρι και την ημερομηνία διεξαγωγής του επιτόπιου ελέγχου.

Οι δικαιούχοι δεσμεύονται για τη διατήρηση λειτουργίας της επιχείρησης για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) επιπλέον μηνών από την ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης. Η διατήρηση της λειτουργίας θα διαπιστώνεται μέσα από τη διαδικασία του επιτόπιου ελέγχου από εκπροσώπους του Οργανισμού.

Για την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα, απαραίτητη είναι η απόκτηση κλειδαρίθμου από την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα της επιχείρησης.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε με το γραφείο μας.