Σήμανση CE

Πιστοποίηση Προϊόντων

Σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες οι οποίες έχουν εναρμονιστεί με την Ελληνική Νομοθεσία τα προϊόντα τα οποία υποχρεούνται να πιστοποιηθούν πριν αυτά διατεθούν στην αγορά των χωρών της Ευρωπαϊκής Ενωσης είναι:

 1. Εξοπλισµός χαµηλής τάσεως (73/23/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 2. Απλά δοχεία πιέσεως (87/404/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 90/488/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
 3. Παιχνίδια (88/378/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 4. Ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα (89/336/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 92/31/ΕΟΚ και 93/68/ΕΟΚ)
 5. Μηχανές (98/37/ΕΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
 6. Μέσα ατοµικής προστασίας (89/686/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/68/ΕΟΚ, 93/95/ΕΟΚ και 96/58/ΕΚ)
 7. Μη αυτόµατα όργανα ζύγισης (90/384/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 8. Ενεργά εµφυτεύσιµα ιατρικά βοηθήµατα (90/385/ΕΟΚ, τροποποιήσεις 93/42/ΕΟΚ & 93/68/ΕΟΚ)
 9. Συσκευές αερίου (90/396/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 10. Καυστήρες θερµού ύδατος (92/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 11. Εκρηκτικές ύλες εµπορικής χρήσεως (93/15/ΕΟΚ)
 12. Ιατροτεχνολογικά προϊόντα (93/42/ΕΟΚ, τροποποίηση 98/79/ΕΚ)
 13. Πιθανώς εκρηκτικές ατµόσφαιρες (94/9/ΕΚ)
 14. Σκάφη αναψυχής (94/25/ΕΚ)
 15. Ανελκυστήρες (95/16/ΕΚ)
 16. Συσκευές ψύξεως (96/57/ΕΚ)
 17. Εξοπλισµός πίεσης (97/23/ΕΚ)
 18. Τερµατικός εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών (98/13/ΕΚ)
 19. Ιατροτεχνολογικά βοηθήµατα διάγνωσης in vitro (98/79/ΕΚ)
 20. Τερµατικός εξοπλισµός ασυρµάτου επικοινωνίας και τηλεπικοινωνιών (99/5/ΕΚ)
 21. Προϊόντα δομικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ, τροποποίηση 93/68/ΕΟΚ)
 22. Εξοπλισµός θαλάσσης (96/98/ΕΚ)

Το  γραφείο μας αναλαμβάνει τη σύνταξη όλων των εγγράφων που απαιτούνται από την Ευρωπαϊκή Κοινοτική Νομοθεσία, επαληθεύει ότι το προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις απαιτήσεις ασφάλειας, προτείνει τρόπους εφαρμογής των προδιαγραφών σε περιπτώσεις ελλιπής συμμόρφωσης και ειδικότερα συντονίζει τη διαδικασία πιστοποίησης που περιέχει τα παρακάτω:

 • Σύνταξη δήλωσης συμμόρφωσης.
 • Σύνταξη τεχνικού φακέλου.
 • Εργαστηριακοί έλεγχοι αν χρειάζονται σε συνεργασία με κοινοποιημένους φορείς.
 • Εγχειρίδιο χρήστη.

Ο Τεχνικός Φάκελος για την σήμανση CE παραμένει στο αρχείο του κατασκευαστή και επιδεικνύεται όποτε αυτό είναι απαραίτητο.