Πραγματογνώμονας

Εκτιμήσεις & Επίλυση Διαφορών

Εξειδικευμένες πραγματογνωμοσύνες με αντικείμενο μηχανολογικά θέματα, είτε ως Μηχανολόγος-Πραγματογνώμονας (διορισμένος από Δικαστήρια) είτε ως Μηχανολόγος-Τεχνικός Σύμβουλος (Διορισμένος από Ιδιώτες ή Εταιρείες, με επικύρωση πραγματογνωμοσύνης από ανεξάρτητους φορείς, όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος).
 

Προσφερόμενες υπηρεσίες

  • Αποτίμηση κόστους επισκευής βαρέων οχημάτων

  • Διερεύνηση συνθηκών για πυρκαγιές

  • Πυρασφάλεια-Αποτίμηση κόστους επισκευής απο καταστροφές πυρκαγιών

  • Γνωμάτευση για συνθήκες εργατικών ατυχημάτων (προδιαγραφές ασφαλείας λειτουργίας μηχανημάτων - εργοστασίων και μηχανολογικών εγκαταστάσεων - κατασκευών)

  • Βλάβες και ατυχήματα από εύφλεκτες και εκρηκτικές ύλες.

  • Έλεγχος και εκτιμήσεις παλαιότητας σε ειδοποιητικά μηχανήματα και μηχανήματα τεχνικών έργων.

  • Έλεγχος εξορυκτικών εργασιών (Λατομία-Μεταλλεία-Αμμοληψίες)

  • Εκτίμηση ζημιών σε καινούργια μηχανήματα-κοστολόγηση

  • Εκτίμηση εμπορικής αξίας μεταχειρισμένων μηχανημάτων