Σύμβουλος Ασφαλής Μεταφοράς

Επικίνδυνων Εμπορευμάτων κατά ADR

Τα ανατιθέντα καθήκοντα του συμβούλου, προσαρμοσμένα στις δραστηριότητες της επιχείρησης, περιλαμβάνονται τα κάτωθι:

 • Την τήρηση των κανόνων αναγνώρισης των μεταφερόμενων επικίνδυνων εμπορευμάτων (προειδοποιητικές πινακίδες αναγνώρισης υλών, ετικέτες κινδύνου, σήμανση οχημάτων),

 • Τη συνεκτίμηση, κατά την χρήση ή αγορά των μεταφορικών μέσων, κάθε ειδικής ανάγκης σε σχέση με τα μεταφερόμενα επικίνδυνα εμπορεύματα (τύποι οδικών οχημάτων μεταφοράς, επιφάνεια φόρτωσης, ανάγκες διαχωρισμού χώρου φόρτωσης),

 • Την επιθεώρηση του υλικού που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή για τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης (συσκευασίες),

 • Την κατάλληλη κατάρτιση του αρμόδιου προσωπικού της επιχείρησης (αναγνώριση και χρήση συνοδευτικών εγγράφων, γνώση χαρακτηριστικών μεταφερόμενων υλικών και κινδύνων, αρχείο εκπαίδευσης, Σημ. Η ανωτέρω εκπαίδευση δεν υποκαθιστά την εκπαίδευση που θα πρέπει να λαμβάνει ο κάθε οδηγός για τη λήψη ή ανανέωση του διπλώματος κατά ADR.),

 • Την εφαρμογή κατάλληλων διαδικασιών έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση ατυχημάτων ή περιστατικών που μπορούν να πλήξουν την ασφάλεια κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης ,

 • Την ανάλυση και εάν παραστεί ανάγκη, τη σύνταξη αναφοράς σχετικά με τα ατυχήματα, τα περιστατικά ή τις σοβαρές παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ή κατά τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης,

 • Σύνταξη ετήσιας αναφοράς προς την εταιρία.

 • Τήρηση αρχείου οχημάτων και οδηγών.

 • Την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για να αποφευχθεί η επανάληψη ατυχημάτων, περιστατικών ή σοβαρών παραβάσεων,

 • Τη συνεκτίμηση των νομοθετικών προϋποθέσεων και των ιδιαίτερων αναγκών σε σχέση με τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά την επιλογή και τη χρησιμοποίηση υπεργολάβων ή άλλων μεσαζόντων,

 • Την εξακρίβωση κατά πόσον το προσωπικό που ασχολείται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών διαθέτει διαδικασίες εκτέλεσης και λεπτομερείς εντολές,

 • Την ευαισθητοποίηση στους κινδύνους που συνδέονται με τη μεταφορά των επικίνδυνων εμπορευμάτων ή τη φορτοεκφόρτωση των εμπορευμάτων αυτών,

 • Την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η ύπαρξη, στα μεταφορικά μέσα, των εγγράφων και εξοπλισμών ασφαλείας που πρέπει να συνοδεύουν τις μεταφορές και τη συμμόρφωση των εν λόγω εγγράφων και εξοπλισμών με τις οικείες ρυθμίσεις,

 • Την εφαρμογή μεθόδων επιθεώρησης ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των κανόνων σχετικά με τις ενέργειες φορτοεκφόρτωσης (διαδικασίες).

 

Κλάσεις εμπορευμάτων κατά ADR

Οι κλάσεις των επικίνδυνων εμπορευμάτων σύμφωνα με τη συμφωνία ADR είναι οι εξής:

 • Κλάση 1 Εκρηκτικές ουσίες και είδη
 • Κλάση 2 Αέρια
 • Κλάση 3 Εύφλεκτα υγρά
 • Κλάση 4.1 Εύφλεκτα στερεά, αυτενεργές ουσίες και στερεά απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά
 • Κλάση 4.2 Ουσίες με πιθανότητα αυτόματης καύσης
 • Κλάση 4.3 Ουσίες που σε επαφή με νερό αναδίδουν εύφλεκτα αέρια
 • Κλάση 5.1 Οξειδωτικές ουσίες
 • Κλάση 5.2 Οργανικά υπεροξείδια
 • Κλάση 6.1 Τοξικές ουσίες
 • Κλάση 6.2 Μολυσματικές ουσίες
 • Κλάση 7 Ραδιενεργό υλικό
 • Κλάση 8 Διαβρωτικές ουσίες
 • Κλάση 9 Διάφορες επικίνδυνες ουσίες και είδη

Σε όλη την διαδικασία διακίνησης των επικίνδυνων εμπορευμάτων εμπλέκεται ο Σύμβουλος Ασφαλούς Μεταφοράς (Σ.Α.Μ.Ε.Ε.).