Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Υποχρέωση επιχείρησης

Η εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου:

  • αποτελεί νομική υποχρέωση της επιχείρησης βάσει των Π.Δ. 17/1996 και Π.Δ. 159/1999,
  • καλύπτει την ουσιαστική ανάγκη εντοπισμού και περιορισμού του επαγγελματικού κινδύνου,
  • περιλαμβάνει τον εντοπισμό των κινδύνων για την ασφάλεια και υγεία του προσωπικού και την υπόδειξη μέτρων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό τους.

Τα μέλη του τεχνικού-μελετητικού γραφείου είναι πλήρως καταρτισμένα και έχοντας την απαιτούμενη πείρα και εκπαίδευση, μπορούν να εκπονήσουν εκτιμήσεις για όποιο είδος επαγγελματικής δραστηριότητας απαιτηθεί.