Τεχνικός Ασφαλείας

Υγεία & ασφάλεια στην εργασία

Ο θεσμός του Τεχνικού Ασφαλείας προβλέπεται από την Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία και συγκεκριμένα από τον Ν.1568/85, Π.Δ. 294/1988, Π.Δ.17/96 και Ν. 3850/2010.

Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας. (Π.Δ. 17/96, άρθρο 4, παράγραφοι 1 και 2)

Ο Τεχνικός Ασφαλείας, διαθέτοντας τις απαιτούμενες γνώσεις, είναι σε θέση να παρέχει στον εργοδότη υποδείξεις και συμβουλές σε θέματα για την ασφάλεια και υγεία στην εργασία και το σημαντικότερο την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

Τα μέλη του τεχνικού-μελετητικού γραφείου είναι πλήρως καταρτισμένα και έχοντας την απαιτούμενη πείρα και εκπαίδευση, μπορούν να ανταποκριθούν επάξια στις απαιτήσεις της ιδιότητας του τεχνικού ασφαλείας.