Συμβουλευτική Τραπεζικών Προϊόντων

Δανειοδοτήσεις Επιχειρήσεων

Για υπό σύσταση, νεοιδρυθείσες ή υφιστάμενες επιχειρήσεις που αναζητούν ρευστότητα, για να αναπτύξουν, επεκτείνουν ή εκσυγχρονίσουν τις δραστηριότητες τους, αναλαμβάνουμε:

 • την ανάλυση της υφιστάμενης οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης.
 • την σύνταξη Επιχειρηματικού Σχεδίου (Business Plan) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εκάστοτε τραπεζικού ιδρύματος,
 • την διαπραγμάτευση με τραπεζικό ίδρυμα της επιλογής σας για την διαμόρφωση της πιο συμφέρουσας πρότασης σχετικά με το επιτόκιο, την αποπληρωμή κτλ.

Υποστηρίζουμε την προώθηση και υποστήριξη αιτημάτων πιστοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων ανάπτυξης και επέκταση εργασιών, όπως:

 • Μακροπρόθεσμος Δανεισμός
 • Κεφάλαιο Κινήσεως
 • Εγγυητικές Επιστολές / Ενέγγυες Πιστώσεις
 • Leasing κτλ

Αναπτύσσουμε σταθερό δίαυλο επικοινωνίας με τραπεζικά στελέχη, μέσω τακτικής επικοινωνίας για την πορεία των εργασιών της εκάστοτε επιχείρησης, παράλληλα με την επιτήρηση της ροή των δανειακών σχέσεων.

Συνδράμουμε συμβουλευτικά στην αναδιάρθρωση υφιστάμενου δανεισμού, με αναθεωρημένους όρους, προσαρμοσμένους στη δραστηριότητα και στη λειτουργική δομή της επιχείρησης, όπως:

 • μείωση επιτοκίου,
 • παράταση διάρκειας αποπληρωμής,
 • εκχώρηση ενυπόθηκου ακινήτου με μείωση οφειλής,
 • περίοδος χάριτος

Ο ρόλος μας ως οικονομικού συμβούλου σε θέματα δανειοδοτήσεων εστιάζει στην συνολική αξιολόγηση της οικονομικής θέσης της επιχείρησης (περιουσιακά στοιχεία) και της χρησιμότητας του δανείου. Σε συνδυασμό με τον νομικό σύμβουλο του γραφείου διαμορφώνεται συνολική εικόνα για τις νομικές λεπτομέρειες της δανειακής σύμβασης (σταθερό ή κυμαινόμενο, διάρκεια δανείου, ύψος επιτοκίου, νόμισμα αναφοράς κλπ).