Επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων

Μελέτες Βιωσιμότητας, για ΕΣΠΑ κτλ

Περιλαμβάνονται:

 1. Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans)

 2. Εκπόνηση Τεχνοοικονομικών Μελετών & Επενδυτικών Σχεδίων

 3. Υπαγωγή Επενδυτικών Έργων στον Αναπτυξιακό Νόμο & σε Μέτρα / Δράσεις του ΕΣΠΑ

 4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε τομείς που αφορούν σε όλο το φάσμα των λειτουργικών και οργανωτικών αναγκών μιας επιχείρησης και στις σχέσεις της με το οικονομικό, τεχνικό και εμπορικό περιβάλλον της

 5. Σύνταξη μελετών τεχνολογικού εκσυγχρονισμού επιχειρήσεων & αναζήτηση χρηματοδότησης των απαιτούμενων επενδυτικών ενεργειών μέσω της υπαγωγής τους σε διατάξεις αναπτυξιακών κινήτρων & προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης

 6. Σχεδιασμός & αξιολόγηση επενδυτικών έργων και προγραμμάτων

 7. Εκπόνηση μελετών σκοπιμότητας & βιωσιμότητας αναπτυξιακών έργων

 8. Μελέτες Διαγνωστικές, Τεχνικοοικονομικής Ανάλυσης, Οργανωτικής Παρέμβασης

 9. Διαχείριση (προγραμματισμός & διοίκηση) ιδιωτικών επενδύσεων

 10. Marketing & Promotion Plans

 11. Έρευνες αγοράς και ικανοποίησης πελατών

 12. Σχεδιασμός Οργανωτικής Δομής – Job Description

 13. Οργάνωση Διαδικασιών Διοίκησης Προσωπικού

 


Το τεχνικό μας γραφείο αναλαμβάνει

 • Την εύρεση του κατάλληλου επενδυτικού προγράμματος με συνεχή ενημέρωση.

 • Την ανάπτυξη του επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον πελάτη και τις ιδιαιτερότητες της επιχείρησής του.

 • Την σύνταξη και υποβολή του φακέλου υποψηφιότητας.

 • Την παρακολούθηση και διοίκηση του έργου.

 • Την συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη.