Δεξαμενών Βυτιοφόρων Οχημάτων

Επικίνδυνα Εμπορεύματα κατά ADR

Οι δεξαμενές μεταφοράς πριν χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά πρέπει να ελέγχονται ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές κατασκευής τους επίσης από κάποιο κοινοποιημένο φορέα εγκεκριμένο από το Υπουργείο Μεταφορών και να λαμβάνουν έπειτα έγκριση τύπου από το Υπουργείο Μεταφορών.

Για να πραγματοποιηθούν είτε ο αρχικός / περιοδικός έλεγχος βυτιοφόρου οχήματος – υπερκατασκευής είτε ο έλεγχος τεχνικών προδιαγραφών κατασκευής δεξαμενής απαιτείται η σύνταξη τεχνικού φακέλου και η κατάθεσή του στον φορέα ελέγχου ώστε να εκδοθεί πρακτικό επιθεώρησης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει την σύνταξη των παρακάτω:

  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έλεγχο οχήματος - υπερκατασκευής.
  • Σύνταξη τεχνικού φακέλου για έγκριση τύπου δεξαμενής μεταφοράς επικινδύνων εμπορευμάτων.
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες για σχεδιασμό και κατασκευή δεξαμενών επικίνδυνων εμπορευμάτων
  • Μελέτες ευστάθειας βυτιοφόρων οχημάτων.
  • Πιστοποίηση συγκολλητών.
  • Πιστοποίηση διαδικασιών συγκόλλησης.